bv KOHAKU bv SANKE bv SHOWA

Kohaku,85 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

Taisho Sanshoku,85 cm
Imam Hanafi Said - Balikpapan
Handling: DCU

Showa Sanshoku,85 cm
Isman Tjahyono - Semarang
Handling: Golden Koi Centre

     
bv SHIRO bv KOROMO bv GOSHIKI

Shiro Utsuri,73 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

Koromo,65 cm
Samuel Wosangara - Jakarta
Handling: Tomodachi

Goshiki,59 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

bv GINRINA bv MOYO bv KAWARI

Kinginrin A,70 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Koi Castle

Hikari Moyomono,68 cm
Garren Widjaja - Jakarta
Handling: Koi Castle

Kawarimono,111 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

  bv DOITSU  
 

Doitsu,68 cm
Koi Pemuda - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

 
     
bv HIKI bv BEKKO bv SHUSUI

Hi Ki Utsurimono,102 cm
Stevan Hariadi - Jakarta
Handling: Koi Castle

Bekko,62 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

Shusui,82 cm
Koi Pemuda - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

bv ASAGI bv GINRINB bv MUJI

Asagi,69 cm
Spectrum Koi - Tangerang
Handling: Spectrum Koi

Kinginrin B,69 cm
Koi Pemuda - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Hikari Mujimono,65 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

  bv TANCHO   
 

Tancho,85 cm
Mr Joe - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre